Become a member!

Would you like to become a member of Study Association Helix and take advantage of the many benefits we provide?

You can become a member in two ways:

– Fill in the form found in the menu category “Lid worden”.

– In order to use our web shop you have to indicate that you would like to become a member of SV Helix. This allows you to immediately use our book discount service. Your personal information will be processed and we will send you your personal login information as soon as possible.

The costs of a membership are €30. – for your entire bachelor. The costs will be withdrawn from your bank account via automatic collection. If you choose to end your study before you graduate it is possible to get a part of your money back.

 

General Terms Study Association Helix 

Uitgever: Studievereniging Helix, hierna te noemen: “Helix”

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in het artikel worden gedefinieerd.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Inschrijfprocedure: de procedure die klant/lid doorloopt om zich bij Helix in te kunnen schrijven als lid van Helix en voor activiteiten en acties van Helix.
 3. Inschrijver: de persoon die de Inschrijfprocedure doorloopt.
 4. Lid: persoon die na betaling en voltooiing van zijn lidmaatschap deel uitmaakt van Helix.

5.Helixhok: kamer 0.635a  aan de Universiteitssingel 40, te Maastricht.

 1. ALV: de Algemene Ledenvergadering van Helix.
 2. UM: Universiteit Maastricht/Maastricht University.
 3. Deelnemer aan activiteit, ook te noemen “Deelnemer”: persoon die de inschrijfprocedure voor een activiteit en/of excursie heeft doorlopen en aan deze activiteit en/of excursie deelneemt. Deze persoon is niet per definitie een Lid.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (email) nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/ of andere algemene bijzondere voorwaarden dan die van Helix is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website (www.svhelix.nl, hierna te noemen: “de website”) en het Helixhok, kamer 0.635a te Maastricht (aan de Universiteit Maastricht).

Artikel 3. Lidmaatschap Helix

 1. Het lidmaatschap van Helix loopt vanaf datum van inschrijving en is geldig gedurende drie jaar (de bachelor periode). Het lidmaatschap zal daarna vervallen op 31 augustus in het derde jaar.
 2. Iedere student van de opleiding Biomedische wetenschappen aan de UM, alsmede masterstudenten die deze opleiding gevolgd hebben en docenten die betrokken zijn bij de opleiding, hebben de mogelijkheid zich in te schrijven bij Helix.
 3. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen (dit kan via papier en via de website).
 4. Elk lid is verplicht de contributie af te dragen aan Helix, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij een ALV gewijzigd kan worden. Betaling geschiedt middels automatische incasso,overboeking of middels online betaalwijzen.
 5. Lidmaatschap kan alleen gedurende een vaste periode in het eerste studiejaar worden opgezegd. Deze periode zal door het bestuur aan de leden kenbaar gemaakt worden. Gedurende het tweede en/of derde studiejaar kan het lidmaatschap niet meer opgezegd worden. Indien de opzegging binnen de correcte periode plaatsvindt, zal er gedeeltelijke restitutie van het lidmaatschapsgeld plaatsvinden.
 6. Een lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd.
 7. Helix, of partners van Helix, kunnen te allen tijde vragen om identificatie middels de collegekaart en/of het studentnummer van een lid, wanneer deze van de diensten van Helix gebruik wenst te maken.
 8. Helix biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan een activiteit, is Helix gerechtigd een financiële bijdrage te vragen aan deze persoon. Op deelname aan activiteiten zijn de algemene voorwaarden zoals beschreven in artikel 6 van toepassing.
 9. Helix is te allen tijde gerechtigd om leden en/of niet-leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

Artikel 4. Privacy

 1. De gegevens in het ledenbestand van Helix vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van Helix en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 5. Algemene bepalingen

 1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Helix is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.
 3. Helix is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Hierbij zal een kopie van de gewijzigde voorwaarden aan alle leden toegestuurd worden.
 4. Helix is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer Helix dit wenselijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Helix.
 5. De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn aanvullend op de statuten van studievereniging Helix, welke op te vragen zijn bij Helix en via de Kamer van Koophandel, en op het Huishoudelijk Reglement van Helix.

Artikel 6. Activiteiten georganiseerd (mede) door Studievereniging Helix

 1. Deelname aan activiteiten (mede) georganiseerd door Helix geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.
 2. Deelnemers zijn te alle tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van Helix, de door dit bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.
 3. Deelnemers zijn te alle tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent drugs, alsmede ook alcohol en sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.
 4. Helix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen en/of schade die voortkomt uit het oneigenlijk gebruik van bovengenoemde zaken.
 5. Het is Deelnemers uitdrukkelijk verboden om drugs en/of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door Helix georganiseerd worden. Meenemen van een van deze zaken zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de activiteit. Kosten van deze verwijdering zullen verhaald worden op de betreffende Deelnemer.
 6. Deelnemers zijn te alle tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedragingen op en rondom activiteiten (mede) door Helix georganiseerd. Deze verantwoordelijkheid blijft ook gelden indien de Deelnemer onder invloed is van drugs en/of alcohol en/of daarop gelijkende middelen.
 7. Helix is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Deelnemers, ook niet indien uit deze gedragingen schade voortvloeit. Dit betreft zowel materiele schade (hieronder valt schade aan materiaal van derden alsmede eigen materieel) als immateriële schade en/of fysieke schade/verwondingen.
 8. Indien een Deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel of fysiek zal deze per direct van de activiteit worden verwijderd. Bovendien zal alle schade op betreffende Deelnemer verhaald worden.
 9. Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld. Indien er sprake is van onmacht (te bepalen door het bestuur van Helix) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij Helix.

Artikel 7. Excursie

 1. Deelname aan de excursie georganiseerd door Helix geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.
 2. Voor deelname aan de excursie zijn ook alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 6. Activiteiten georganiseerd (mede) door studievereniging Helix, geldig.
 3. Deelnemers van de excursie dienen zelf te zorgen voor een passende reis en/of annuleringsverzekering.
 4. Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld. Indien er sprake is van onmacht (te bepalen door het bestuur van Helix) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij Helix.
 5. Deelnemers die hinder of overlast veroorzaken, zodanig dat de voortzetting van de excursie bemoeilijkt wordt kunnen door Helix van voortzetting van de reis worden uitgesloten. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Deelnemer.
 6. Deelnemers aan de excursie dienen Helix te voorzien van de juiste informatie zoals deze door Helix opgevraagd wordt. Helix is niet verantwoordelijk voor consequenties voortvloeiend uit het niet correct vertrekken van deze informatie.
 7. Deelnemers aan de excursie zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste legitimatiemiddelen, zoals deze vereist zijn in het land van bestemming.

Artikel 8. Aanvullende voorwaarden

Helix behoudt zich het recht om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan alle bovengenoemde artikelen en voorwaarden. Alsmede om aan bepaalde activiteiten en/of excursies extra voorwaarden te stellen waarin de bovengenoemde voorwaarden niet voorzien. Leden en/of Deelnemers zullen in dit geval hiervan op de hoogte gesteld worden.